Regulamin serwisu

§1 Definicje

 1. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Serwis - serwis internetowy XMoney dostępny pod adresem internetowym https://www.xmoney-app.pl (oraz w aplikacji mobilnej i desktopowej) prowadzony przez Właściciela Serwisu
 3. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie
 4. Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 5. Limit – przewidziana dla konkretnych planów i funkcjonalności ilość bezpłatnych operacji, które można wykonać. Limit może być też kwotowy. Użytkownik może mieć limity do kluczowych funkcjonalności - do każdej funkcji stosuje się osobny limit.
 6. Formularz rejestracyjny - dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny pozwalający Usługobiorcy, poprzez jego skuteczne wypełnienie, na założenie Profilu w Serwisie oraz korzystanie z Usług;
 7. Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Płatności XMoney: DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255
 8. Płatności XMoney - usługa świadczona przez Operatora Płatności, umożliwiająca Kupującym dokonywanie płatności w ramach Serwisu oraz ewidencjonowanie środków pieniężnych pochodzących z takich płatności w narzędziu rozliczeniowym prowadzonym przez Operatora Płatności na rzecz Sprzedających.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 10. Rejestracja - proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 11. Sprzedający - właściciel Serwisu
 12. Funkcjonalności odpłatne - odpłatne dodatkowe funkcje dostępne w Serwisie XMoney i aplikacjach, które są udostępniane Użytkownikowi na określony czas lub bezterminowo, po dokonaniu poprawnej Płatności XMoney przez Użytkownika. Funkcjonalnością Odpłatną może też być zwiększenie Limitu.
 13. Właściciel Serwisu - Adam Jachocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Nerdolando Adam Jachocki" z siedzibą w Łodzi, ul. Rybna 18/18, 91-051 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem NIP 726-243-47-95, REGON 366032048
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Właściciela Serwisu lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Serwisu w tym charakterystycznych elementów grafiki bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 3. W ramach Serwisu możliwe jest:
  • przeglądanie zawartości Serwisu;
  • korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności
  • korzystanie z aplikacji XMoney w ramach posiadanego planu lub limitów
 4. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na podstawie odrębnych stosunków prawnych
 5. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  • prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  • włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  • w przypadku korzystania z Serwisu za pomocą aplikacji desktopowej, dopełnieniem niniejszego Regulaminu jest Licencja w aplikacji
 6. Właściciel Serwisu dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w dowolnych godzinach, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi mogą być ograniczone lub niedostępne.
  2. Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Właściciel Serwisu, w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
   - nie mogą uzyskać dostępu do Serwisu;
   - podstawowe funkcje Serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości użytkowania aplikacji XMoney
  3. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Właściciel Serwisu przedłuży czas użytkowania Funkcjonalności Odpłatnych o czas trwania awarii
  4. Okres awarii technicznej na potrzeby stosowania punktu (c) powyżej będzie liczony od stwierdzenia jej wystąpienia.
 7. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że dane przez nich wprowadzane nie są prywatne, a ich treść może być czytana przez Właściciela Serwisu w przypadku podejrzeń naruszenia regulaminu lub prawa, w szczególności na żądanie policji. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że Właściciel Serwisu ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści danych w celu zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu.

§3 Konto

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy:
  1. Użytkownik posiada Konta służące do celów prywatnych i związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
  2. zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła);
  przy czym wszystkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez Właściciela Serwisu, który uprawniony jest do zawieszenia Konta na czas weryfikacji lub usunięcia Kont w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia. Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania jeśli są wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w celu unikania płatności z tytułu świadczonych w ramach Serwisu usług.
 3. Rejestracja Konta wymaga:
  1. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub Apple;
  2. zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.
 4. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
 5. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta oraz link do aktywacji Konta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 Dni od otrzymania emaila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa, a Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.
 6. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.
 7. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Właściciela Serwisu w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 9. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
  1. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;
  2. usunięcie Konta możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta
  3. wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Właściciela Serwisu z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;
  4. rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Właściciel Serwisu nie będzie również zobowiązany do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Funkcjonalności Odpłatnych;
  5. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 10. Właściciel Serwisu uprawniony jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, w szczególności usunięcia jego konta, jeśli Użytkownik:
  1. nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Właściciela Serwisu do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie. Właściciel Serwisu nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa Użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji;
  2. pomimo uprzedniego wezwania go przez Właściciela Serwisu do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 11. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w wybrany przez Właściciela Serwisu sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Właściciel Serwisu może zawiesić lub zablokować działanie Konta na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Odstąpienie konsumenckie. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Właściciela Serwisu. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Właściciela Serwisu z Użytkownikiem. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określony jest w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 4 “Wzór oświadczenia o pouczeniu”.

§4 Płatności

 1. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Funkcjonalności Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie lub cennikach są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatności dokonywane w Serwisie są dokonywane z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej Funkcjonalności Odpłatnej przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych przez Właściciela Serwisu.
 3. W przypadku gdy płatność następuje z góry, rozpoczęcie świadczenia Funkcjonalności Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Funkcjonalności Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Właściciela Serwisu.
 4. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
 5. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Właściciel Serwisu nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Właściciel Serwisu może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Właściciel Serwisu nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 6. Świadczenie usług przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika dokumentowane jest fakturami VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Właściciela Serwisu faktury VAT, niezwłocznie po każdej zmianie.
 8. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 9. Właściciel Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich Użytkownikowi w ramach Konta, umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 10. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony z poziomu Konta. Wybranie przez Użytkownika udostępnienia faktury VAT w formie papierowej wyklucza możliwość udostępnienia Użytkownikowi faktury w formie elektronicznej, w odniesieniu do usług, które obejmuje faktura w formie papierowej.

§5 Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w punkcie 5.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu i bez udziału Właściciela Serwisu, który nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu uprawniony jest do usunięcia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Konto negatywnie wpływa na dobre imię Właściciela Serwisu lub w inny sposób szkodzi Właścicielowi Serwisu
 5. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Właściciel Serwisu może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może korzystać z jego funkcjonalności ani dokonywać Transakcji.
  2. zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem Wsparcia Klienta/Centrum Pomocy za pomocą formularza kontaktowego, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Właściciela Serwisu usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie na adres Właściciela Serwisu.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Właściciel Serwisu zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Właściciela Serwisu, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Właściciel Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 6.5 Regulaminu. Odpowiedź Właściciela Serwisu w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

§7 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
  1. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Funkcjonalności Odpłatnych;
  2. o każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną;
  3. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie;
  4. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi Funkcjonalnościami Odpłatnymi. Funkcjonalności Odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Właściciel Serwisu może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia;
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 3. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę Konta.
 5. W celu rozwoju Serwisu Właściciel Serwisu ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 8. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.